Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

„EUROSTAŻ III”

(„Regulamin”)

 

1. Informacje ogólne

 

1.1. Konkurs „EuroStaż III”, zwany w dalszej części Regulaminu „Konkursem”, ma charakter ogólnopolski.

1.2. Organizatorem Konkursu, powoływanym w dalszej części Regulaminu jako „Organizator”,  jest:

- Platforma Obywatelska RP – ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa, Polska,

- Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) w Parlamencie Europejskim, Rue Wiertz 60, 1047 Bruksela, Belgia

- Instytut Obywatelski – ul. Wiejska 12 lok. 9, 00-490 Warszawa.

1.3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 poz. 2135 j.t. z późn. zm).

1.4. Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób sponsorowany, popierany, administrowany lub powiązany z serwisem Facebook.

1.5. Przystąpienie do Konkursu stanowi jednocześnie oświadczenie Uczestnika, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zwalnia serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu. Przystąpieniem do Konkursu jest również oddanie głosu za pośrednictwem Aplikacji EuroStaż zamieszczonej na stronie serwisu Facebook.

 

2. Cele Konkursu

 

2.1. Aktywizacja osób w wieku 19-26 lat do czynnego uczestnictwa w życiu politycznym.

2.2. Poszerzanie idei parlamentaryzmu.

2.3. Szerzenie wiedzy o funkcjonowaniu struktur europejskich.

2.4. Wyłonienie lokalnych liderów charakteryzujących się duża wiedzą z zakresu struktur europejskich.

2.5. Umożliwienie szesnastu osobom zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez odbycie stażu w Parlamencie Europejskim.

2.6. Promocja działalności Organizatora.

 

3. Warunki uczestnictwa

 

3.1. Do Konkursu mogą przystąpić obywatele polscy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, którzy w dniu zgłoszenia do Konkursu ukończyli 19 i nie ukończyli 26 roku życia, którzy nie są i w okresie od 15 maja 2014 r. do 15 maja 2016 r. nie byli członkami, współpracownikami, wolontariuszami lub pracownikami Platformy Obywatelskiej RP lub Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”  oraz zapoznali się z niniejszym Regulaminem Konkursu.

3.2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć Zwycięzcy poprzednich edycji konkursu EuroStaż, które były organizowane przez podmioty wskazane w pkt 1.2 oraz osoby, o których mowa w pkt 9.10.

3.3. Osoby, które brały udział w poprzednich edycjach konkursu i w bieżącej edycji zajmą drugie albo trzecie miejsce w danym województwie mogą otrzymać jedynie nagrodę jak za zajęcie czwartego miejsca.

3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o Zwycięzcy Konkursu lub autorach prac zakwalifikowanych do trzeciego etapu oraz umieszczanie ich w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora oraz w mediach i internecie.

3.5. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska, regionu, odnośnika do profilu w serwisie Facebook oraz prac Uczestników zakwalifikowanych do trzeciego etapu Konkursu.

3.6. Każdy Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany do zrelacjonowania przebiegu odbywania stażu Organizatorowi w formie relacji fotograficznej z opisem, filmowej lub pisemnej  nie później niż w okresie 30 dni od dnia zakończenia stażu. Wybór formy zrelacjonowania przebiegu odbywania stażu należy do Zwycięzcy.

 

4. Zasady wyłonienia zwycięzców

 

4.1. Konkurs jest trzyetapowy, odbywa się jednocześnie w 16 województwach Polski.

4.2. W pierwszym etapie Uczestnicy za pośrednictwem strony www.eurostaz.pl rozwiązują test w języku polskim z tematyki  dotyczącej ogólnej wiedzy o funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego. Po rozwiązaniu testu należy się zarejestrować, rejestracja jest równoznaczna ze zgłoszeniem do Konkursu i akceptacja wszystkich postanowień Regulaminu. Jedna osoba może się zarejestrować tylko jeden raz. Pięćdziesiąt procent Uczestników z każdego województwa z najlepszym wynikiem kwalifikuje się do następnego etapu. Dopuszczalna jest możliwość zakwalifikowania większej ilości Uczestników w przypadku gdy otrzymają liczbę punktów warunkującą awans do drugiego etapu.

4.3. Drugi etap polega na napisaniu pracy na wskazane przez Organizatora tematy w języku angielskim, francuskim albo niemieckim. Jury Konkursu powołane przez Organizatora w składzie pięciu osób wyłoni autorów dziesięciu najlepszych prac z każdego województwa, którzy przechodzą do kolejnego etapu Konkursu.

4.3.1. Jury Konkursu może odrzucić pracę z powodu nie zachowania wymogów formalnych przewidzianych dla danej formy wypowiedzi, zawierających błędy wskazujące na nieznajomość języka w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się, niezbędne do odbycia stażu w Parlamencie Europejskim, którymi są w szczególności używanie słów niepasujących do kontekstu, błędnej, sprzecznej z zasadami gramatyki danego języka budowy zdań.

4.3.2. W przypadku gdy liczba nadesłanych prac pomniejszona o prace odrzucone jest mniejsza niż dwadzieścia Organizator może podjąć decyzję o awansie do kolejnego etapu Konkursu mniejszej liczby osób.

4.3.3. Po przesłaniu pracy do Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo jej uzupełnienia lub poprawienia.

4.3.4. Uczestnikowi, który przysłał pracę przed upływem terminu do nadesłania prac nie przysługują z tego tytułu żadne dodatkowe uprawnienia.

4.3.5. Prace nadesłane po terminie nie podlegają ocenie.

4.4. Trzeci etap obejmuje głosowanie internetowe na jednego z dziesięciu Zwycięzców (z zastrzeżeniem pkt 4.3.2.) drugiego etapu w danym województwie za pośrednictwem Aplikacji EuroStaż zamieszczonej na serwisie Facebook. Jeden użytkownik serwisu Facebook może zagłosować tylko jeden raz.

4.5. Zwycięzcą Konkursu w danym województwie jest osoba, która otrzymała największą liczbę głosów oddanych przez użytkowników serwisu Facebook za pomocą przygotowanej przez Organizatora Aplikacji EuroStaż. W przypadku otrzymania równej ilości głosów o zwycięstwie decyduje Jury, o którym mowa w pkt 4.3. zdanie drugie, na podstawie prac z drugiego etapu.

4.6. Uczestnicy trzeciego etapu Konkursu, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów zajmują odpowiednio drugie, trzecie, czwarte i piąte miejsce w danym województwie, pkt 4.5. zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

4.7. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu.

4.8. Z przebiegu Konkursu sporządza się protokół.

 

5. Nagrody

 

5.1. Zwycięzca trzeciego etapu w danym województwie, który uzyskał największa liczbę głosów, otrzyma – po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem terminu, możliwość odbycia płatnego (min. jeden tysiąc euro) stażu w Parlamencie Europejskim pod opieką Europosłów Platformy Obywatelskiej. Organizator zapewnia lot klasą ekonomiczną w obie strony. Organizator nie zapewnia zakwaterowania oraz wyżywienia podczas odbywania stażu.

5.1.1. Warunkiem otrzymania nagrody, o której mowa w pkt 5.1., jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na publikację przez Organizatora wizerunku zwycięzcy oraz zobowiązania się do zrelacjonowania przebiegu stażu.

5.2. Uczestnicy, którzy zajęli drugie albo trzecie miejsce w danym województwie otrzymują propozycję wyjazdu studyjnego do Parlamentu Europejskiego w Brukseli w terminie wskazanym przez Organizatora. Organizator zapewnia transport w obie strony, wyżywienie oraz zakwaterowanie.

5.3. Uczestnicy, którzy zajęli czwarte albo piąte miejsce w danym województwie otrzymują zestawy gadżetów Platformy Obywatelskiej i Europejskiej Partii Ludowej.

5.4. Spośród osób, które oddadzą głos za pośrednictwem Aplikacji EuroStaż ze swojego profilu w serwisie Facebook i odpowiedzą na zadane pytanie, Organizator wybierze 300 najciekawszych odpowiedzi, których autorzy zostaną nagrodzeni upominkiem (gadżetem) Organizatora.

5.5. W przypadku nie odebrania nagrody w terminie wskazanym przez Organizatora nagrodę otrzymuje osoba, która zdobyła w danym województwie kolejno największą liczbę punktów.

5.6. Uczestnikowi lub osobie biorącej udział w głosowaniu nie przysługuje prawo do zamiany Nagrody na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny.

 

6. Terminy

 

6.1. 17 maja 2016 r. – 10 czerwca 2016 r. ogłoszenie i pierwszy etap Konkursu.

6.2. 11 czerwca 2016 r. – 13 czerwca 2016 r. wskazanie osób zakwalifikowanych do następnego etapu Konkursu.

6.3. 14 czerwca 2016 r. – 4 lipca 2016 r. drugi etap Konkursu.

6.4. 5 lipca 2016 r. – 15 lipca 2016 r. wyłonienie uczestników trzeciego etapu Konkursu.

6.5. 16 lipca 2016 r. – 5 sierpnia 2016 r. trzeci etap Konkursu.

6.6. 6 sierpnia 2016 r. – 12 sierpnia 2016 r. rozstrzygnięcie Konkursu.

6.7. Wrzesień 2016 r. – Czerwiec 2017 r. – termin odbycia miesięcznego stażu. Ostatni tydzień września –  termin wyjazdu studyjnego.

6.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w pkt 6.1. – 6.7, przepis pkt 4.3.3. oraz 4.3.4. stosuje się odpowiednio.

6.9. Wyniki każdego z etapów Konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.eurostaz.pl oraz za pośrednictwem serwisu Facebook.

6.10. Uczestnicy zakwalifikowani do poszczególnych etapów zostaną o tym fakcie powiadomieni w formie elektronicznej wraz z przypomnieniem zasad dalszego udziału w Konkursie, osoby niezakwalifikowane do następnego etapu otrzymają informację w formie elektronicznej o publikacji wyników danego etapu Konkursu.

6.11. O terminie i miejscu wręczenia nagród Zwycięzcy oraz osoby, które zajęły drugie, trzecie, czwarte albo piąte miejsce, zostaną poinformowane odrębnie w formie elektronicznej lub za pośrednictwem serwisu Facebook, nie później niż do 19 sierpnia 2016 r.

6.12. Uczestnik lub osoba biorąca udział w glosowaniu jest zobowiązana w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości o nabyciu prawa do nagrody, do wskazania danych adresowych w sposób wskazany w treści wiadomości.

6.13. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w pkt 6.12. Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji Uczestnika i postanowienia o przejściu nagrody na osobę, która zdobyła w danym województwie kolejno największą liczbę punktów, a w przypadku nagród, o których mowa w pkt 5.4. Organizator postanawia o przepadku nagrody na rzecz Organizatora.

6.14. Nagrody, o których mowa w pkt 5.3. i 5.4. zostaną wysłane przez Organizatora w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania danych adresowych. O zachowaniu terminu decyduje data nadania nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych adresowych oraz nieodebranie przesyłki, które skutkuje przepadkiem nagrody na rzecz Organizatora. Nagrody wysyłane są tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

7. Odpowiedzialność

 

7.1. Odpowiedzialność organizatora ogranicza się do wydania Nagród, o których mowa w pkt 5.

7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady Nagród, o których mowa w pkt 5.3. i 5.4., powstałe z winy producenta.

 

8. Dane osobowe

 

8.1. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z Konkursem. Przystępując do Konkursu Uczestnik lub osoba oddająca głos wyraża zgodę na komunikowanie się przez Organizatora poprzez e-mail, konto Facebook lub Aplikację EuroStaż.

8.2. Udostępnianie Organizatorowi dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora, związanych z promowaniem działalności partii politycznej Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator zapewnia pełną gwarancję ochrony przetwarzanych danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 j.t. z późn. zm.). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia zgodnie z w/w ustawą.

8.3. Skorzystanie z Aplikacji EuroStaż wymaga zezwolenia Organizatorowi na dostęp do danych Uczestnika lub osoby biorącej udział w głosowaniu, które użytkownik serwisu Facebook udostępnia innym użytkownikom serwisu Facebook.

8.4. Administratorem danych jest Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa, Polska.

 

9. Postanowienia końcowe

 

9.1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem.

9.2. Przesłanie Pracy konkursowej, o której mowa w pkt. 4.3 Regulaminu, do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez

Uczestnika zgody na jej publikację na stronie internetowej Organizatora, przy czym o publikacji pracy decyduje Organizator. Zapis powyższy stosuje się odpowiednio do relacji ze stażu, o której mowa w pkt. 3.3.

9.3. Przesyłając Pracę konkursową uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wprowadzenie Pracy konkursowej do pamięci komputera oraz dokonanie przez Organizatora poprawek o charakterze redakcyjnym i korektorskim w pracy.

9.4. W przypadku podjęcia przez Organizatora decyzji o wydaniu publikacji pokonkursowej nagrodzonych lub wyróżnionych Prac konkursowych Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji obejmującej pola eksploatacji w postaci rozpowszechniania Pracy konkursowej w publikacji zbiorowej wydanej metodą druku lub rozpowszechniania w ramach publikacji elektronicznej, w tym w Internecie, w całości lub we fragmentach.

9.4.1. Na żądanie Organizatora Uczestnik udzieli zgody, o której mowa w pkt 9.4. odrębnie , w formie pisemnej.

9.5. W ramach licencji opisanej w pkt.9.4, Organizator uprawniony jest ponadto do korzystania z autorskich praw majątkowych do pracy w zakresie jej publikacji w materiałach promocyjnych Organizatora w całości lub we fragmentach.

9.6. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych Uczestnika w zakresie spełniania warunków, o których mowa w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika oznacza wykluczenie z udziału w Konkursie.

9.7. Organizator zastrzega prawo zmiany Regulaminu. Uczestnik uprawniony jest do otrzymania nagrody, co do której warunki otrzymania spełnił przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.

9.8. W przypadku zmiany Regulaminu, zmiana wraz z datą publikacji zostanie zamieszczona na stronie Konkursu. Dodatkowo Organizator prześle w formie elektronicznej do uczestników Konkursu informację o tym, że nastąpiła zmiana Regulaminu.

9.9. Organizator zobowiązuje się ponieść koszty podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od nagród w zakresie, w jakim powstanie dla laureata obowiązek podatkowy.

9.10. Zabronione pod groźbą dyskwalifikacji z dalszego uczestnictwa w Konkursie, w tym w jego następnych edycjach, jest zdobywanie głosów sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub zasadami fair play np. poprzez ich zakupywanie, zakupywanie kont na Facebooku i oddawanie z nich głosów, zakładanie fikcyjnych kont i oddawanie z nich głosów lub zlecanie takiej działalności innym podmiotom.

9.10.1. Organizator wyda decyzję o dyskwalifikacji w sytuacji gdy poweźmie informacje o wysokim prawdopodobieństwie zajścia zachowania, o którym mowa w przepisie pkt 9.10. Decyzja zawiera powód dyskwalifikacji oraz informacje na podstawie, których została podjęta  oraz pouczenie o przysługującym odwołaniu.

9.10.2. Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Organizatora w terminie 7 dni od dnia przekazania decyzji o dyskwalifikacji. Domniemywa się, że adres poczty elektronicznej Uczestnika podany podczas rejestracji jest adresem do doręczeń, a doręczenie następuje w dniu jego wysłania. Organizator postanawia o utrzymaniu w mocy decyzji albo ją uchyla. Postanowienie jest ostateczne.

9.11. Organizator stale nadzoruje przebieg Konkursu w szczególności głosowania i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podejmuje przewidziane niniejszym Regulaminem i powszechnie obowiązującym prawem środki w celu zapobieżenia nadużyciom.

9.12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu cywilnego.

9.13. Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do organizatora Konkursu o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu.

 

Platforma Obywatelska RP, ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa

tel. 22 635 78 79, faks. 22 635 76 41, e-mail:eurostaz@platforma.org, www.platforma.org

Organizatorzy i partnerzy